در چند سال اخیر استفاده از حلقه و پشت حلقه در میان خانم ها بسیار رواج یافته و معتقد هستند که ترکیب قرارگیری این دو بر جذابیت و جلوه انگشتِ حلقه می افزاید.

قبل از انتخاب حلقه و پشت حلقه خود یادتان باشد که حلقه همان نماد و زیور اصلی زندگی زناشویی تان است و پشت حلقه اغلب انگشتری نگین دار که در هنگام ازدواج به عروس هدیه می شود و به آن انگشتر ازدواج نیز میگویند.