آیا قیمت نهایی سبد خرید ما مشمول قیمت های اضافی مانند مالیت است ؟

خیر ، بدیهی است که شما عزیزان تنها قیمت خود محصول را پرداخت می کنید