قیمت طلا در ثبت سفارش به چه صورت محاسبه میشود؟

قیمت طلا به مظنه روز طلا در موقع ثبت فاکتور نهایی محاسبه میشود نه در زمان ثبت سفارش اولیه